• Stranicu
  • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira Evropska unija

Početna/Kategorije/Organski certifikati

Organski certifikati

Organski certifikati Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu

Organska proizvodnja predstavlja održivu proizvodnju odnosno ona je ekološki proizvodni sistem upravljanja koji promovira i naglašava biodiverzitet, biološke cikluse i biološku aktivnost zemljišta te teži harmoniji sa prirodom. U skladu sa navedenim, uočava se da je osnovni cilj organske proizvodnje obezbijeđenje hrane za sve kojima je potrebna ali pod uvjetom da takva hrana odgovara kriterijima kvaliteta i zdravlja. Kako je već istaknuto da je organska proizvodnja održiva proizvodnja te imajući u vidu definiciju održivog razvoja (to je razvoj koji odgovara na potrebe sadašnjih generacija, ne praveći kompromis sa mogućnostima budućih da ostvare svoje potrebe), onda su preduvjeti za uspostavu organske proizvodnje na određenoj teritoriji/zemlji slijedeći:
•postojanje jasno definirane politike razvoja pojedinih resursa i politike njihove zaštite (upravljanje prirodnim resursima)
•legalizacija organskih proizvoda na tržištu i postojanje zaštitnog znaka
•uvođenje sistema standarda i kontrole kvaliteta proizvoda (upravljanje kvalitetom)
•definirana orijentacija proizvodnih procesa ka „čistim“ tehnologijama
•definirana orijentacija vrste proizvoda ka „čistim“ proizvodima
•postojanje financijskih instrumenata za podršku organskoj proizvodnji.

Imajući u vidu navedene konstatacije na prvi pogled izgleda da se ovakav tip proizvodnje može organizirati samo u visoko uređenim razvijenim zemljama. Međutim razvoj organske proizvodnje je moguć u svim zemljama bez obzira na njihovu razvijenost.
U skladu sa navedenim, u zadnjim decenijama, u mnogim zemljama, kontinuirano su u porastu zainteresiranost potrošača za organsku hranu i zaštitu životne sredine što doprinosi bržem razvoju organske proizvodnje, prerade i distribucije hrane koji su po okolinu prijateljski ali i ekonomski isplativi i socijalno poželjni. Od 1992. g kada su stupili na snagu prvi propisi u ovoj oblasti pa do danas, sektor organske poljoprivrede je pokazivao prosječan godišnji rast od 25-30%, tako da je to jedan od sektora sa najvećom dinamikom rasta.
Pored definiranja vrste proizvoda i zahtjeva koji moraju biti ispunjeni da bi se proizvod smatrao organskim, reguliraju se i pravila uvoza iz trećih zemalja – odnosno zahtjevi za registraciju kontrolnih organizacija i primjenu sistema inspekcije. U 2000. godini, ustanovljen je logo Europske komisije za dobrovoljno obilježavanje organskih proizvoda. Propis (EC) 331/2000 postavlja uvjete prezentacije i korištenja ove oznake. Ovom oznakom se potvrđuje da je:
•najmanje 95% sastojaka proizvoda proizvedeno prema propisima za organsku proizvodnju;
•proizvod zadovoljio zahtjeve zvaničnog sistema kontrole;
•proizvod na tržište stigao direktno od proizvođača ili prerađivača, u zatvorenom pakovanju i
•da proizvod ima naznačeno ime proizvođača, prerađivača ili uvoznika, kao i oznaku kontrolnog tijela.

Da bi se na jednom području zasnovala organska poljoprivredna proizvodnja, ono mora ispunjavati precizno definirane uvjete. To su izoliranost zemljišnih parcela, stočarskih farmi i prerađivačkih kapaciteta od mogućih izvora zagađenja, zatim odgovarajuća kvaliteta vode za navodnjavanje, te usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje i osposobljenost stručnjaka i proizvođača za organsku poljoprivredu uz obavezu stalnog inoviranja znanja.
Osnovni zadatak poljoprivredne proizvodnje je da obezbijedi dovoljne količine hrane i sirovina organskog porijekla za postojeću ljudsku populaciju.
Kao reakcija na sve izraženiju ekološku degradaciju, pogoršanje kvaliteta hrane i sve većeg ugrožavanja zdravlja ljudske populacije, razvila se organska (alternativna, ekološka, biološka) poljoprivreda.
Ona podrazumijeva da se ide u pravcu usklađivanja razvoja sa potrebama tržišta i očuvanju životne sredine. Također, kvantitet se smanjuje na račun kvaliteta hrane, pri čemu je potrebno smanjiti upotrebu agrokemikalija, a favorizirati poljoprivredne tehnike koje optimalno koriste prirodne resurse (recikliranje biomase i energije) i minimiziraju proizvodnju otpadnih materija.
Prema definiciji FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu pri UN) i WHO (Svjetske zdravstvene organizacije), organska poljoprivreda predstavlja sistem upravljanja proizvodnjom koji promovira ozdravljenje ekosistema uključujući biodiverzitet, biološke cikluse i naglašava korištenje metoda koje u najvećoj mjeri isključuju upotrebu inputa van farme.
Osnovni cilj organske poljoprivrede je proizvodnja hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrijednosti), razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta preko uzgoja mahunarki, primjene zelenišnog i stajskog đubriva ili biljaka sa dubokim korijenom u višegodišnjem plodoredu i dodavanje kompostirane ili nekompostirane organske materije u zemljište.

Certifikacija iz oblasti organske proizvodnje

Certifikacija iz oblasti organske proizvodnje predstavlja konačnu ocjenu i odobrenje rezultata evaluacije u pogledu usaglašenosti operacija u odnosu na postavljene standarde organske proizvodnje. Certifikacija organske proizvodnje treba biti usaglašena sa pravilnikom IFOAM-a (Svjetsko udruženje organskih proizvođača) kao i specifičnim uslovima svake zemlje u kojoj se odvija proizvodnja.
Tok certifikacije organskih proizvoda se odvija u skladu sa slijedećim koracima:
•odluka proizvođača, popunjavanje prijavnog obrazca neke od certifikacijskih kuća,
•prva inspekcija (posjeta),
•ugovor,
•inspekcija,
•evaluacija,
•odluka o certifikaciji uz jednogodišnju dozvolu korištenja znaka.

Certifikacija organske proizvodnje je odvojena od inspekcije i uvijek se odvija u okviru certifikacijskog ureda. Ukoliko se pronađu da su aktivnosti u skladu sa primjenjivim standardom, uz izuzetak nekih manjih nedostataka, izdaje se organski certifikat. Kao uslov za nastavak provođenja certifikacije može biti zahtjev za izmjenu utvrđenih manjih neusaglašenosti uz navođenje vremenskih rokova za njihovo uklanjanje.

Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije.

Od osnivanja do danas, preko 350 fizičkih i pravnih lica, većinom izvozno orijentiranih, prošlo je kroz program certifikacije sa Organskom kontrolom.

2007. god. „OK“ je akreditiran od strane IFOAM-ove agencije IOAS (International Organic Acreditation Service) i to u skladu sa IAC (IFOAM akreditacijskim kriterijima) i ISO 65.

Stalni odbor za organsku poljoprivredu Evropske komisije u grupi sa ukupno 30 tijela iz cijelog svijeta je zvanično priznao “OK” za certificiranje organskih proizvoda u trećim zemljama, namijenjenih za prodaju na tržištima zemalja članica EU. Ova odluka EC bazirana je na regulativi EC No 834/2007 i EC 1235/2008. Za uključenje na listu su aplicirala 73 tijela, a “OK” je jedino certifikacijsko tijelo sa Balkana koje je dobilo ovo ovlaštenje.

U 2012. godini, Organska Kontrola po prvi put proširuje i opseg djelovanja certificiranjem prvih proizvođača u susjednoj Srbiji i Crnoj Gori.
  • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
  • Developed by TRING d.o.o.
  • Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče
    i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.